Main » CIKM » 2002 » Proceedings of the 2002 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, McLean, VA, USA, November 4-9, 2002 »

A system for knowledge management in bioinformatics

Sudeshna Adak, Vishal S. Batra, Deo N. Bhardwaj, Pasumarti V. Kamesam, Pankaj Kankar, Manish P. Kurhekar, Biplav Srivastava