Main » TREC » 2002 » Proceedings of The Eleventh Text REtrieval Conference, TREC 2002, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2002 »

THU TREC 2002: Novelty Track Experiments

Min Zhang, Ruihua Song, Chuan Lin, Shaoping Ma, Zhe Jiang, Yijiang Jin, Yiqun Liu, Le Zhao