Main » TREC » 2002 » Proceedings of The Eleventh Text REtrieval Conference, TREC 2002, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2002 »

TREC 11 Experiments at CAS-ICT: Filtering and Web

Hongbo Xu, Zhifeng Yang, Bin Wang, Bin Liu, Jun Cheng, Yue Liu, Zhe Yang, Xueqi Cheng, Shuo Bai