Main » WWW » 2003 » Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference - Posters, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003 »

User Access Pattern Enhanced Small Web Search

Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, Chao-Jun Lu