Main » AIRS » 2004 » Information Retrieval Technology, Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2004, Beijing, China, October 18-20, 2004, Revised Selected Papers »

Efficient PageRank with Same Out-Link Groups

Yizhou Lu, Xuezheng Liu, Hua Li, Benyu Zhang, Wensi Xi, Zheng Chen, Shuicheng Yan, Wei-Ying Ma