Main » CIKM » 2004 » Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 8-13, 2004 »

Optimizing web search using web click-through data

Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma, Wensi Xi, Weiguo Fan