Main » CIKM » 2004 » Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 8-13, 2004 »

Learning similarity measures in non-orthogonal space

Ning Liu, Benyu Zhang, Jun Yan, Qiang Yang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Fengshan Bai, Wei-Ying Ma