Main » CIVR » 2004 » Image and Video Retrieval: Third International Conference, CIVR 2004, Dublin, Ireland, July 21-23, 2004. Proceedings »

EDU: A Model of Video Summarization

Yu-Xiang Xie, Xi-Dao Luan, Songyang Lao, Ling-Da Wu, Peng Xiao, Jun Wen