Main » SIGIR » 2004 » SIGIR 2004: Proceedings of the 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Sheffield, UK, July 25-29, 2004 »

Web-page classification through summarization

Dou Shen, Zheng Chen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Benyu Zhang, Yuchang Lu, Wei-Ying Ma