Main » TREC » 2004 » Proceedings of the Thirteenth Text REtrieval Conference, TREC 2004, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2004 »

Microsoft Research Asia at Web Track and Terabyte Track of TREC 2004

Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Shuming Shi, Guomao Xin, Tie-Yan Liu, Tao Qin, Xin Zheng, Jiyu Zhang, Gui-Rong Xue, Wei-Ying Ma