Main » AIRS » 2005 » Information Retrieval Technology, Second Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2005, Jeju Island, Korea, October 13-15, 2005, Proceedings »

Calculating Webpage Importance with Site Structure Constraints

Hui-Min Yan, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Xu-Dong Zhang, Guang Feng, Wei-Ying Ma