Main » AIRS » 2005 » Information Retrieval Technology, Second Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2005, Jeju Island, Korea, October 13-15, 2005, Proceedings »

KNM: A Novel Intelligent User Interface for Webpage Navigation

Shiguang Liu, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Chuangbai Xiao, Wei-Ying Ma