Main » ICMR » 2005 » Proceedings of the 7th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, MIR 2005, November 10-11, 2005, Singapore »

A unified framework for semantic shot representation of sports video

Xiaofeng Tong, Qingshan Liu, Lingyu Duan, Hanqing Lu, Changsheng Xu, Qi Tian