Main » NTCIR » 2005 » Proceedings of the Fifth NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-5, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2005 »

ASQA: Academia Sinica Question Answering System for NTCIR-5 CLQA

Cheng-Wei Lee, Cheng-Wei Shih, Min-Yuh Day, Tzong-Han Tsai, Mike Tian-Jian Jiang, Chia-Wei Wu, Cheng-Lung Sung, Yu-Ren Chen, Shih-Hung Wu, Wen-Lian Hsu