Main » SIGIR » 2005 » SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005 »

OCFS: optimal orthogonal centroid feature selection for text categorization

Jun Yan, Ning Liu, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, QianSheng Cheng, Weiguo Fan, Wei-Ying Ma