Main » SIGIR » 2005 » SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005 »

Web-page summarization using clickthrough data

Jian-Tao Sun, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Qiang Yang, Yuchang Lu, Zheng Chen