Main » TREC » 2005 » Proceedings of the Fourteenth Text REtrieval Conference, TREC 2005, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2005 »

WIM at TREC 2005

Junyu Niu, Lin Sun, Luqun Lou, Fang Deng, Chen Lin, Haiqing Zheng, Xuanjing Huang