Main » WWW » 2005 » Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 »

CubeSVD: a novel approach to personalized Web search

Jian-Tao Sun, Hua-Jun Zeng, Huan Liu, Yuchang Lu, Zheng Chen