Main » WWW » 2005 » Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters »

An experimental study on large-scale web categorization

Tie-Yan Liu, Yiming Yang, Hao Wan, Qian Zhou, Bin Gao, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma