Main » AIRS » 2006 » Information Retrieval Technology, Third Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2006, Singapore, October 16-18, 2006, Proceedings »

No Tag, a Little Nesting, and Great XML Keyword Search

Lingbo Kong, Shiwei Tang, Dongqing Yang, Tengjiao Wang, Jun Gao