Main » AIRS » 2006 » Information Retrieval Technology, Third Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2006, Singapore, October 16-18, 2006, Proceedings »

A Supervised Learning Approach to Entity Search

Guoping Hu, Jingjing Liu, Hang Li, Yunbo Cao, Jian-Yun Nie, Jianfeng Gao