Main » AIRS » 2006 » Information Retrieval Technology, Third Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2006, Singapore, October 16-18, 2006, Proceedings »

Web Mining for Lexical Context-Specific Paraphrasing

Shiqi Zhao, Ting Liu, Xincheng Yuan, Sheng Li, Yu Zhang