Main » TREC » 2006 » Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference, TREC 2006, Gaithersburg, Maryland, USA, November 14-17, 2006 »

Using Profile Matching and Text Categorization for Answer Extraction in TREC Genomics

Haiqing Zheng, Chen Lin, Lishen Huang, Jun Xu, Jiaqian Zheng, Qi Sun, Junyu Niu