Main » WWW » 2006 » Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, WWW 2006, Edinburgh, Scotland, UK, May 23-26, 2006 »

CWS: a comparative web search system

Jian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen