Main » WWW » 2006 » Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, WWW 2006, Edinburgh, Scotland, UK, May 23-26, 2006 »

Detecting online commercial intention (OCI)

Honghua (Kathy) Dai, Lingzhi Zhao, Zaiqing Nie, Ji-Rong Wen, Lee Wang, Ying Li