Main » ECIR » 2007 » Advances in Information Retrieval, 29th European Conference on IR Research, ECIR 2007, Rome, Italy, April 2-5, 2007, Proceedings »

Improve Ranking by Using Image Information

Qing Yu, Shuming Shi, Zhiwei Li, Ji-Rong Wen, Wei-Ying Ma