Main » NTCIR » 2007 » Proceedings of the 6th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-6, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, May 15-18, 2007 »

Chinese-Chinese and English-Chinese Question Answering with ASQA at NTCIR-6 CLQA

Cheng-Wei Lee, Min-Yuh Day, Cheng-Lung Sung, Yi-Hsun Lee, Mike Tian-Jian Jiang, Chia-Wei Wu, Cheng-Wei Shih, Yu-Ren Chen, Wen-Lian Hsu