Main » TREC » 2007 » Proceedings of The Sixteenth Text REtrieval Conference, TREC 2007, Gaithersburg, Maryland, USA, November 5-9, 2007 »

Research on Enterprise Track of TREC 2007 at SJTU APEX Lab

Huizhong Duan, Qi Zhou, Zhen Lu, Ou Jin, Shenghua Bao, Yunbo Cao, Yong Yu