Main » WWW » 2007 » Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007 »

Homepage live: automatic block tracing for web personalization

Jie Han, Dingyi Han, Chenxi Lin, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu