Main » WWW » 2007 » Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007 »

Causal relation of queries from temporal logs

Yizhou Sun, Kunqing Xie, Ning Liu, Shuicheng Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen