Main » WWW » 2007 » Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007 »

A novel clustering-based RSS aggregator

Xin Li, Jun Yan, Zhi-Hong Deng, Lei Ji, Weiguo Fan, Benyu Zhang, Zheng Chen