Main » WWW » 2007 » Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007 »

Towards multi-granularity multi-facet e-book retrieval

Chong Huang, Yonghong Tian, Zhi Zhou, Tiejun Huang