Main » WWW » 2007 » Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007 »

Optimizing web search using social annotations

Shenghua Bao, Gui-Rong Xue, Xiaoyuan Wu, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su