Main » WWW » 2007 » Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007 »

Web object retrieval

Zaiqing Nie, Yunxiao Ma, Shuming Shi, Ji-Rong Wen, Wei-Ying Ma