Main » CIVR » 2008 » Proceedings of the 7th ACM International Conference on Image and Video Retrieval, CIVR 2008, Niagara Falls, Canada, July 7-9, 2008 »

Fudan University: hierarchical video retrieval with adaptive multi-modal fusion

Zichen Sun, Yuanzheng Song, Yingbin Zheng, Hui Yu, Cheng Jin, Hong Lu, Xiangyang Xue