Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

Towards a global schema for web entities

Conglei Yao, Yongjian Yu, Sicong Shou, Xiaoming Li