Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

Web user de-identification in personalization

Jiaqian Zheng, Jing Yao, Junyu Niu