Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

Model bloggers' interests based on forgetting mechanism

Yuan Cheng, Guang Qiu, Jiajun Bu, Kangmiao Liu, Ye Han, Can Wang, Chun Chen