Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

User oriented link function classification

Mingliang Zhu, Weiming Hu, Ou Wu, Xi Li, Xiaoqin Zhang