Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

A unified framework for name disambiguation

Jie Tang, Jing Zhang, Duo Zhang, Juanzi Li