Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

iRobot: an intelligent crawler for web forums

Rui Cai, Jiang-Ming Yang, Wei Lai, Yida Wang, Lei Zhang