Main » WWW » 2008 » Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 »

Lock-free consistency control for web 2.0 applications

Jiangming Yang, Haixun Wang, Ning Gu, Yiming Liu, Chunsong Wang, Qiwei Zhang