Main » AIRS » 2009 » Information Retrieval Technology, 5th Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2009, Sapporo, Japan, October 21-23, 2009. Proceedings »

IPHITS: An Incremental Latent Topic Model for Link Structure

Huifang Ma, Weizhong Zhao, Zhixin Li, Zhongzhi Shi