Main » CIKM » 2009 » Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009 »

PQC: personalized query classification

Bin Cao, Jian-Tao Sun, Evan Wei Xiang, Derek Hao Hu, Qiang Yang, Zheng Chen