Main » CIKM » 2009 » Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009 »

Multi-task learning for learning to rank in web search

Jing Bai, Ke Zhou, Gui-Rong Xue, Hongyuan Zha, Gordon Sun, Belle L. Tseng, Zhaohui Zheng, Yi Chang