Main » CIKM » 2009 » Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009 »

Exploiting term relationship to boost text classification

Dou Shen, Jianmin Wu, Bin Cao, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen, Ying Li