Main » CIKM » 2009 » Proceedings of the First International CIKM Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2009, Hong Kong, China, November 2, 2009 »

An efficient multi-dimensional index for cloud data management

Xiangyu Zhang, Jing Ai, Zhongyuan Wang, Jiaheng Lu, Xiaofeng Meng