Main » CIKM » 2009 » Proceedings of the First International CIKM Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2009, Hong Kong, China, November 2, 2009 »

Hadoop high availability through metadata replication

Feng Wang, Jie Qiu, Jie Yang, Bo Dong, Xin Hui Li, Ying Li