Main » CIKM » 2009 » Proceedings of the First International CIKM Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2009, Hong Kong, China, November 2, 2009 »

The design of distributed real-time video analytic system

Tao Yu, Baoyao Zhou, Qinghu Li, Rui Liu, Weihong Wang, Cheng Chang