Main » CIKM » 2009 » Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Social Web Search and Mining, CIKM-SWSM 2009, Hong Kong, China, November 2, 2009 »

Characterizing the evolution of collaboration network

Bin Wu, Fengying Zhao, Shengqi Yang, Lijun Suo, Hongqiao Tian